Print Friendly, PDF & Email

Čim izađemo iz svoje kuće mi postojemo učesnici u saobraćaju bilo da se prevozimo nekim prevoznim sredstvom ili da učestvujemo u saobraćaju kao pešaci. Saobraćajne nezgode (SN) su nažalost vrlo česta pojava i veoma je bitno da znamo šta trebamo činiti i koja su naša prava u slučaju da smo doživeli SN.

Pogrešno postupanje nakon SN može imati veoma loše posledice zbog čega je važno znati šta učiniti.

Šta činiti u slučaju saobraćajne nezgode?

  1. Ukoliko ima povređenih osoba odmah pružite prvu pomoć i odmah pozovite službu hitne pomoći
  2. Ne pomerajte vozilo sa lica mesta
  3. O nezgodi obavestite saobraćajnu policiju da bi došla i sačinila zapisnik
  4. Dajte izjavu policiji o uzroku nastanka saobraćajne nezgode
  5. Odmah angažujte ADVOKATA radi pokretanja postupka naplate štete i njene realizacije

Saobraćaj predstavlja organizovano kretanje raznih transportnih sredstava na mrežama saobraćajnica. Svako transportno sredstvo (vozilo) predstavlja opasnost na putu i može se desiti da prouzrokuje štetu drugim ljudima.

 

Saobraćaj predstavlja neprestano kretanje i u tom kretanju su moguće nezgode koje su nažalost svakodnevnica. Uzrok SN može biti nepridržavanje pravila o bezbednosti saobraćaja, vožnja pod dejstvom alkohola ili narkotika, neispravnost vozila, naprasno pogoršanje zdravstvenog stanja vozača, odsustvo potrebne pažnje ili u slučaju više sile (odron, poplava, požar i sl.)

 

Zbog toga što svako motorno vozilo predstavlja potencijalnu opasnost i da usled njegove upotrebe može i vrlo često dolazi do do prouzrokovanja štete drugom licu Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 i 78/2011) (ZOOS) je utvrđeno obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju i obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu drugim licima (osiguranje od autoodgovornosti). Svaka osoba koja pretrpi štetu u SN usled korišćenja nekog motornog vozila ima pravo na naknadu štete od osiguravajućeg društva kod koga je osigurano to vozilo koje je prouzrokovalo štetu.

 

Pravo na naknadu štete u ovom slučaju neće imati vlasnik vozila čijom upotrebom mu je pričinjena šteta na stvarima, vozač motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šeta, osoba koja je svojevoljno ušla u vozilo čijom upotrebom mu je izazvana šteta, a za koje je znala da je protivpravno oduzeto, ako je šteta nastala upotrebom motornog vozila za vreme zvanično odobrenih auto trka na zatvorenim stazama i na probama za takva takmičenja, ako je do štete došlo usled dejstva nuklearne energije prilikom prevoza nuklearnog materijala i kada je nastala šteta kao posledica vojnih operacija.

 

Stoga, pravo na naknadu štete ima veoma širok krug lica. Prema redovnom toku stvari, ako niste skrivili SN imaćete pravo na naknadu štete od osiguranja kod koga je osigurano motorno vozilo čijom upotrebom Vam je prouzrokovana šteta. Ako je usled upotrebe Vašeg vozila došlo do SN i prouzrokovana je šteta drugima oštećene osobe će imati pravo da nadoknade štetu od osiguravajućeg društva kod koga je osigurano Vaše vozilo.

 

Dakle, ukoliko ste doživeli SN obavezno primenite 5 zlatnih pravila.

 

  1. Ukoliko ima povređenih osoba odmah pružite prvu pomoć i odmah pozovite službu hitne pomoći

 

Prilikom upravljanja motornim vozilima se razvijaju velike brzine te vrlo često dolazi do SN pri velikim brzinama. Brzina vozila utiče na jačinu udarca i stepen povreda koje mogu nastati. Primera radi, prilikom sudara dva automobila dolazi do potiskivanja zapremine automobila u nazad, prema osobama koje se nalaze u vozilima. Prilikom udarca celokupna zapremina dela automobila koji je udaren silovito kreće ka unutrašnjosti, ka osobama koje se nalaze unutra. Uz to, usled nepravilne sile kojom deluju automobili jedan na drugi, delovi automobila se krive i stvaraju opasne oštre ivice koje mogu teško povrediti čoveka. Povrede koje nastaju pri SN su u najvećem broju slučajeva veoma urgentne i potrebno je brzo medicinsko zbrinjavanje oštećenih lica. Svaki trenutak za osobe povređene u SN može biti dragocen. Zbog toga je izuzetno važno da na vreme reagujete, da pružite prvu pomoć povređenoj osobi i da bez odlaganja pozovete službu hitne pomoći da bi na vreme stigla da pruži pomoć povređenoj osobi.

 

  1. Ne pomerajte vozilo sa lica mesta

 

Odmah po odigravanju SN sva vozila koja su učestvovala i njihov trenutni položaj predstavljaju materijalni dokaz o tome na koji način se SN dogodila. Važno je da obezbedite da se ni jedno vozilo učesnik ne pomeri dok na lice mesta ne dođu službena lica Saobraćajne policije (saobraćajci). Ukoliko dođe do pomeranja vozila otežavate sebi mogućnost da kasnije dokažete uzrok nastanka SN što znači da sebi otežavate mogućnost da naplatite nastalu štetu. U slučaju pomeranja vozila neće biti moguće na pouzdan način utvrditi upotrebom kog vozila je došlo do SN. Ukoliko ostali učesnici pomere svoja vozila Vi ipak svoje nemojte pomerati sa lica mesta.  Ako ima svedoka nezgode (npr. prolaznici koji su videli da Vas je drugo vozilo udarilo jer je prošlo kada je na semaforu bilo upaljeno crveno svetlo) zamolite ih da Vam daju svoje podatke u cilju eventualnog svedočenja o načinu nastanka SN i da sačekaju dolazak saobraćajaca i da daju svoje izjave na zapisnik.

 

  1. O nezgodi obavestite saobraćajnu policiju da bi došla i sačinila zapisnik

 

Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode (Zapisnik) koji sačinjavaju saobraćajci predstavlja jedini i najvažniji dokaz da se SN dogodila. Ako iz nekog razloga ne dodje do sačinjavanja Zapisnika slobodno možemo reći da se „SN nije ni dogodila“, odn. da uprkos tome što ste pretrpeli štetu nećete moći da dobijete naknadu pretrpljene štete jer nećete biti u mogućnosti da dokažete da npr. ruku niste polomili slučajnim padom na ulici. Da bi SN postojala u smislu ostvarenja vaših prava ona mora biti materijalizovana, odn. ona mora biti precizno formulisana u Zapisniku. Stoga, što pre obavestite saobraćajce o nastaloj SN i oni će u najkraćem roku stići na lice mesta i konstatovati utvrđeno stanje i o tome sačiniti Zapisnik što je Vaš glavni dokaz u ostvarivanju Vaših prava prema onome koji Vam je štetu naneo i prema osiguravajućim društvima.

 

  1. Dajte izjavu policiji o uzroku nastanka saobraćajne nezgode

 

Svaki od učesnika SN je dužan da ovlašćenim licima – saobraćajcima da izjavu na policijski zapisnik. To znači da ćete izjavu davati i Vi i sve ostale osobe koje su posredno ili neposredno učestvovale u SN. Izjava koju ćete dati policiji je VEOMA BITNA i od nje može zavisiti da li ćete uspeti na naplatite štetu. Osiguravajuće društvo će sigurno nebrojeno puta pročitati Vašu izjavu i nastojaće da je upotrebi u svoju korist (čitajte: protiv Vas). Izjava se svojeručno popunjava na propisanom obrascu koji učesnicima predaju saobraćajci. Izjava treba biti kratka, da sadrži maksimalno 3 rečenice. Prilikom davanja izjave treba izbegavati dvosmislene i nejasne izraze kao što su: „Nisam siguran odakle je drugo vozilo došlo..“, „Možda je tu bio semafor“, „Ne znam kojom sam se brzinom kretao“ i sl. Ne upuštajte se u razloge zbog kojih je vozač drugog vozila postupio na način da Vama nanese štetu. Primera radi, savršena izjava glasi: „Kretao sam se svojom desnom stranom kolovoza kada je u jednom trenutku vozilo marke Opel crvene boje naglo prešlo u moju traku i udarilo direktno u moj auto.“ Ili „Kretao sam se svojim vozilom marke Reno Clio Bulevarom Nemanjića koji je ulica sa prvenstvom prolaza. Iz ulice Branka Krsmanovića je u jednom momentu izašlo vozilo marke Golf bele boje i udarilo u suvozačeva vrata na mom automobilu.“

 

  1. Odmah angažujte ADVOKATA radi pokretanja postupka naplate štete i njene realizacije

 

Od momenta nezgode Vi postajete suprotna strana u odnosu na više pravnih i fizičkih lica. Vaši interesi postaju sukobljeni sa interesima drugih lica. Ukoliko ste oštećeni Vaš je interes da štetu nadoknadite i da na ime svoje štete naplatite što veći novčani iznos. Sa druge strane stoje lica koja su Vam štetu nanela čiji je uglavnom interes da Vam štetu ne nadoknade ili da, ako to moraju da učine, to bude u što manjem iznosu. Osiguravajuća društva („Osiguravači“) koja su osigurala vozilo koje je Vama prouzrokovalo štetu su odgovorna da Vam tu štetu nadoknade. Međutim, osiguravači teže ka tome da minimaliziraju svoje rashode. Osiguravači će nastojati da dokažu da šteta nije prouzrokovana od strane njihovog osiguranika a takođe će se truditi da dokažu da je Vaš doprinos u nastanku štete veći nego što realno jeste, sve u cilju smanjivanja isplate naknade štete. Znajte, od momenta nastanka SN preko puta Vas se nalazi najmanje 5 vrlo iskusnih i vrsnih poznavaoca pravne materije iz prava osiguranja koji rade za osiguravače i čija uspešnost se ceni na kvartalnom nivou. Njihova uspešnost predstavlja, između ostalog, i smanjenje poslovnih rashoda osiguravača. Uz njih preko puta Vas se nalaze stručni procenitelji, lekari cenzori, administrativno osoblje i to svi koji rade za onog koji je dužan da Vam isplati naknadu štete.

 

Bez stručne pomoći nećete uspeti da ostvarite svoje pravo na naknadu štete u punom obimu (odn. naplatićete nekoliko puta manje), a neretko se dešava da ljudi zbog nedostatka advokatske pomoći uopšte ne uspeju da ostvare pravo na naknadu štete. Vaš advokat je u mogućnosti da potpuno sagleda okolnosti pod kojima se dogodila SN, da Vas izvesti o potrebnim dokumentima za naplatu štete, da umesto Vas komunicira sa Policijom, Sudom, Tužilaštvom, Osiguravačem, licem koje Vam je prouzrokovalo štetu i sl., da Vas tačno uputi u ceo proces pokretanja postupka i naplate štete, da dobijete informacije o mogućem iznosu štete, i da Vam pruži uslugu zastupanja u sudskom postupku povodom nastale SN.

 

 

U Nišu, 19.05.2015.g.

 

 

Advokat Petar Rakočević iz Niša

advrakocevic@gmail.com