Print Friendly, PDF & Email

Od 30. maja 2013. godine obavezu za plaćanje doprinosa za svoje osnivače privredna društva utvrđuju sama. Od tog dana, Poreska uprava prestala je sa izdavanjem rešenja po kojima su se ranije izmirivali doprinosi.

Privredna društva obračunavala su socijalne doprinose za svoje osnivače koji obavljaju rad u društvu ali u njemu nisu zaposleni (nisu u radnom odnosu – nisu potpisali ugovor o radu sa svojim drštvom kao poslodavcem) i plaćali ih barem na minimalnu osnovicu socijalnih doprinosa i o tome podnosila poresku prijavu PP OD O Poreskoj upravi u papirnoj formi.

Od 1. marta 2016. godine način predaje ovog obrasca se promenio.

poreska prijava

Naime, poreska prijava PP OD O od 1. marta 2016. godine podnosi se isključivo u elektronskoj formi, posredstvom portala ePorezi, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika ili ovlašćene osobe.

Elektronska prijava podnosi se za dospele a neisplaćene doprinose osnivača na dan 1. marta 2016. godine i nadalje. Dakle, elektronsku prijavu podnosićemo za doprinose koji će dospeti i koje ćemo platiti nakon 1. marta, ali i za doprinose koji su dospeli ranije, ali nisu bili plaćeni. Na primer, ukoliko firma nije platila socijalne doprinose za svog osnivača za juli 2015. godine, predaće PP OD O obrazac elektronski, a pored doprinosa uplatiće i kamatu za kašnjenje u izmirenju obaveze.

Stara prijava u papirnoj formi podnosiće se od 1. marta nadalje isključivo u slučaju kada su socijalni doprinosi plaćeni pre 1. marta a o tome nije podneta poreska prijava i kada se podnosi izmenjena poreska prijava zbog uočene greške u već predatoj PP OD O prijavi u pisanoj formi.

Svi obveznici ovo će učiniti (predati PP OD O “u papiru”) za prijavu koja se odnosi na januar 2016. godine za koji je doprinose trebalo platiti do 15. februara, a prijavu “u papiru” predati od 1. do 5. marta, i to ukoliko su doprinose platili pre 1. marta. Ako doprinose za januar nisu platili pre 1. marta 2016. godine – podneće prijavu elektronski.

Nova elektronska poreska prijava može se podneti u periodu od 1. do 15. u mesecu za prethodni mesec. Dakle, za obračunate doprinose za mart mesec PP OD O prijavu treba podneti od 1. do 15. aprila. Nakon ovog datuma nije moguće podneti prijavu. Prijavu nije moguće podneti ni pre okončanja perioda za koji se podnosi – na primer, za mesec mart prijava se može podneti tek od 1. aprila.

Uplatu treba izvršiti kao i do sada – do 15. u mesecu za prethodni mesec. Ukoliko se uplata doprinosa vrši nakon propisanog roka, neophodno je obračunati i platiti kamatu za kašnjenje.

Podsećamo, plaćanje socijalnih doprinosa na minimalnu osnovicu ne daje pravo osnivačima da podignu iznos u visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi.