Print Friendly, PDF & Email

logo reklama

 

 

 

Dobrodošli na stranicu EURO BUSINESS PLAN.

Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću,
a usluga ažurnošću i profesionalnošću po čemu smo prepoznatljivi
i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Usluge:
-Osnivanje preduzeća i radnji
-Računovodstvo, knjigovodstvo
-Platni promet, banke
-Plate, kadrovi, socijalno
-Poreska uprava

Knjigovodstvene usluge:

-Evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna
-Prikupljanje celokupne dokumentacije na mesečnom nivou
-Prikupljanje i obradu finansijske dokumentacije potrebne za izveštajni paket
-Kontrolisanje ispravnosti dobijene dokumentacije
-Knjiženje prema dnevno obavljenim transakcijama i u skladu sa računovodstvenim principima i MRS/MSFI
-Usaglašavanje mesečnih/kvartalnih i godišnjih bilansa sa odgovarajućom dokumentacijom, uključujući izvode banaka i sve ostale relevantne izveštaje
-Usklađenost dokumentacije i knjiženja sa domaćim računovodstvenim standardima i propisima

Usluge izveštavanja i kontrole:

-Prezentovanje glavne knjige, probnog bilansa, bilansa uspeha, bilans stanja, transakcije sa povezanim licima i usaglašavanje na mesečnom/kvartalnom/godišnjem nivou, u skladu sa izveštajnim paketom klijenta i zadatim rokovima
-Pružanje neophodne podrške klijentu u toku revizije ili druge vrste kontrole u smislu pravilne interprentacije podataka u izveštajnom paketu

Podrška u uslugama platnog prometa:

-Administriranje u vezi tekućih računa kod domaćih banaka
-Priprema naloga za plaćanje
-Komuniciranje i usaglađavanje sa bankom
-Ostali poslovi iz domena kontrole tokova gotovine

Usaglašenost sa računovodstvenom zakonskom regulativom:

-Sastavljanje i dostavljanje svih mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih i ostalih izveštaja, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije
-Kontaktiranje nadležnih institucija i pružanje saveta klijentu u skladu sa tim

Usaglašenost sa poreskim propisima:

-Sastavljane i podnošenje svih zakonom predviđenih poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodatu vrednost, Zakonu o porezu na dohodak građana, Zakonom o porezu na imovinu i ostalim relevantim propisima iz ove oblasti

Usluge obračuna zarada i drugih ličnih primanja:

-Vodjenje i procesuiranje evidencije o radnim časovima i o prisustva na poslu
-Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade
-Izrada mesečnih i godišnjih obračunskih listića
-Kadrovska administracija i kontakti sa fondovima iz domena socijalnog osiguranja
-Prijava i odjava zaposlenih

-Priprema drugih obrazaca i prijava predviđenih zakonom.