Print Friendly, PDF & Email

Inspekcijski nadzor u Republici Srbiji vrše inspekcijske službe koje
predstavljaju organizacione jedinice (sektori ili odeljenja) ministarstava.
Inspekcije uglavnom vrše nadzor nad sprovođenjem i kontrolom primene
propisa u datoj oblasti. Spisak inspekcijskih službi, delokrug njihovih
poslova i ministarstvo kome pripadaju pomodi de vam da se informišete o
tome šta koja inspekcija radi i kakva su njena ovlašdenja (prava i obaveze).
Inspekcija rada
Obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na
radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu. Aktivnosti inspektorata
usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa
(prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema
inspekcije rada.
Tržišna inspekcija
Sektor tržišne inspekcije obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih
propisa kojima se uređuju: uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga koje obavljaju
pravna i fizička lica i preduzetnici, cene robe i usluga, kvalitet industrijsko-neprehrambenih
proizvoda u proizvodnji i prometu, kvalitet usluga, utvrđivanje uslova za obavljanje privrednih
delatnosti u oblastima koje čine predmet kontrole, preduzimanje mera na koje je zakonom
ovlašden, sprečavanje nelojalne konkurencije (kontrola reklamiranja, oglašavanja i nuđenja robe,
usluga, navođenjem podataka kojima se stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu, kontrola
prodaje robe sa oznakama i podacima koji stvaraju ili mogu stvoriti zabunu u pogledu porekla i
kvaliteta robe i drugo); kontrola merila i mernih jedinica (očigledna neispravnost merila i tačnost
merenja robe koja se pre prodaje meri); inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih
propisa kojima se uređuje zaštita potrošača i oblast oglašavanja i inspekcijski nadzor nad
proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine kao i nadzor nad
proizvodnjom i prometom robe zaštidene autorskim ili srodnim pravom; poslovi koji su
neposredno vezani za vršenje inspekcijskog nadzora, finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe
oduzete u postupku inspekcijskog nadzora i drugo; saradnje sa drugim inspekcijskim organima,
pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su
poslovi u vezi ili od značaja za rad Sektora; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima
iz delokruga rada Sektora, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski
nadzor.

Sanitarna inspekcija
U odeljenjima za sanitarni nadzor obavljaju se poslovi koji obuhvataju: sanitarni i zdravstveni
nadzor u oblastima pod sanitarnim nadzorom – neposrednim uvidom u postupanja preduzeda,
ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica u pogledu primene zakona i drugih propisa i akata, sa
izricanjem upravnih mera i preduzimanjem drugih mera u skladu sa zakonom; davanje mišljenja
na planska dokumenta, davanje mišljenja o sanitarnim uslovima u postupku izdavanja akta o
urbanističko-tehničkim uslovima u postupcima izgradnje objekata pod sanitarnim nadzorom,
rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu, i druge poslove iz delokruga odeljenja.

Poreska inspekcija i policija
Prvi stepen kontrole vrši Sektor za kontrolu Poreske uprave. Ukoliko se utvrdi da nešto nije u
redu sa podnetom dokumentacijom na teren se šalju terenski inspektori koji vrše kontrolu na licu
mesta u samom privrednom subjektu. Nakon izvršene provere na osnovu težine utvrđenih
povreda zakona slučaj se dalje predaje Poreskoj policiji ili ostaje u okviru kancelarijske kontrole.
Policijskoj upravi se uglavnom predaju slučajevi teških povreda zakona kao što su utaje, krupne
malverzacije, itd.

“Ekološka” inspekcija

U Sektoru za kontrolu i nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: zaštitu životne sredine od
zagađivanja; zaštitu i korišdenje prirodnih dobara, resursa i ribarstva; postupanje u slučaju udesa;
prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji
zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o
Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine; izradu izveštaja i evidencija o
sprovođenju inspekcijskog nadzora; učešde u pripremi stručnih osnova u izradi propisa; pripremu
informacija za ministra i za medije; inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje i upotrebe građevinskih
objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom; zajednički inspekcijski
pregledi na objektima od značaja za Republiku, zajedno sa drugim inspekcijskim organima nadzor
nad poverenim poslovima Autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama; sačinjavanje i
prosleđivanje upravnih akata u okviru ovlašdenja propisanih zakonom i pradenje zakona i drugih
propisa iz delokruga rada, iniciranje izmene istih; postupanje po žalbama na rešenje građevinskog
inspektora; predlaganje odgovarajudih rešenja u saradnji sa nadležnim unutrašnjim jedinicama;
inspekcijski nadzor nad primenom odredaba Zakona o planiranju i izgradnji iz oblasti prostornog
planiranja, urbanizma i građevine; kontrola donetih prostornih planova, urbanističkih planova,
urbanističkih projekata, kontrola sprovođenja planova, promena stanja u prostoru i dr; priprema i
vršenje inspekcijskog nadzora nad radom Republičkog geodetskog zavoda u poslovima u oblasti
geodezije; obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora. Vodič za budude preduzetnike Opština Irig

Veterinarska, fitosanitarna i poljoprivredna inspekcija
Generalni inspektorat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ustanovljen je
Zakonom o ministarstvima u julu 2008. godine.
U cilju uspostavljanja efikasnijeg rada, inspekcijske službe ministarstva: poljoprivredna,
veterinarska, fitosanitarna, šumarsko-lovna i vodoprivredna inspekcija, translatorno su
premeštene iz Uprava u Generalni inspektorat.
Objedinjavanjem inspekcija se, pored efikasnijeg nadzora i koordinacije u službi, uspostavlja
kontinuitet u lancu kontrole i komande, čime se omogudava direktan uvid Ministra u rad
inspekcija. Inspektori za svoj rad odgovaraju direktoru Generalnog inspektorata, dok sva druga
ovlašdenja, obaveze i odgovornosti, kao i unutrašnja organizacija rada inspekcijskih organa ostaju
nepromenjeni. Cilj Generalnog inspektorata je da se uspostavi efikasnije, brže i profesionalnije
delovanje inspekcije, uz prevenciju korupcije.

Komunalna inspekcija
Lokalna samouprava
Zakonom o komunalnim delatnostima i odlukama lokalnih samouprava regulisan je rad
komunalne inspekcije (Sl. glasnik RS br.16/97 i 42/98), a delokrug poslova Odlukom o komunalnoj
inspekciji koju donose organi lokalne samouprave