Print Friendly, PDF & Email

poreska upravaŽelim da isplatim neto zaradu pre uplate doprinosa.Ovo konstataciju i pitanje veoma često čujemo zadnjih dana.Postavlja se pitanje koje su reprekusije ovakve akcije.Evo šta o tome kaže poreska uprava:

Da li postoje i koje su posledice isplate samo neto prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD?

Da. Isplatom samo neto prihoda primaocima prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD nastaje poreska obaveza za poreze po odbitku. Isplatilac prihoda u obavezi je da podnese izmenjenu PPP PD u kojoj u polјe 1.3 – datum nastanka poreske obaveze upisuje dan isplate neto prihoda i u kojoj obračunava kamatu od dana nastanka poreske obaveze (dan isplate neto prihoda) do datuma plaćanja koji navodi u izmenjenoj prijavi.

Naime, članom 65. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da porez po odbitku dospeva za plaćanje na dan koji je u pojedinačnoj poreskoj prijavi naveden kao datum plaćanja ako je taj dan raniji od roka propisanog zakonom. Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisuju da obaveza za porez po odbitku (i doprinose) dospeva na dan plaćanja prihoda od kojih se ove obaveze odbijaju.

baner1

Dakle, pre datuma plaćanja bez posledica se mogu platiti istovremeno obaveze i neto prihod ili prvo obaveze a zatim neto prihod. Bilo koja ranija isplata neto prihoda bez pripadajućih obaveza povlači sa sobom plaćanje kamate za pripadajuće obaveze i to od datuma plaćanja neto prihoda do datuma plaćanja obaveza.

S druge strane, ako se obaveza ne plati do datuma plaćanja navedenog u PPP PD, kamata počinje da se obračunava dan posle datuma plaćanja nezavisno od isplate neto prihoda.

 

Zaključak:Nije isplativo prvo isplatiti neto zaradu jer će poreska uprava početi da vam zaračunava kamatu na doprinose koji kasne.