Print Friendly, PDF & Email

Sasvim jednostavno – vi treba da štedite i investirate. Time što ne trošite svaki dinar koji zaradite, mo­žete da odvojite novac i stavite ga u opticaj da bi vaše bogatstvo raslo.

Prema Ekonomskom izveštaju Predsednika, potrošači u SAD sada štede manje od 1% svog dohotka, a ostatak potroše. Svakako da neki ljudi štede znatno vi­še od tog proseka, dok drugi štede manje. To koliko će ljudi štedeti može zavi­siti od visine njihovog dohotka, očekivanog dohotka u budućnosti, tekućih kamatnih stopa i visine poreza.

Dohodak.Kako visina dohotka raste, to tipično domaćinstvo počinje više da i štedi i investira. Očekivanja mogu biti velika pokretačka sila u nacionalnoj ekono­miji. Kada se ljudi osećaju dobro oko svoje tekuće situacije i u pogledu buduć­nosti, oni slobodnije troše. Stopa njihove štednje može opasti, ali oni time po­mažu podsticanje privrednog rasta. Međutim, ako su sigurnost zaposlenja ili zarada ugroženi, ljudi teže da štede veći deo svog dohotka nego pre, a da ma­nje troše. Osamdesete i devedesete godine 20. veka u SAD su dobri primeri. Tokom osamdesetih, kada su ljudi više brinuli o svom ekonomskom položa­ju, godišnja stopa štednje se kretala između 5 i 10 procenata. Nasuprot tome, dokje poverenje potrošača raslo tokom najvećeg dela devedesetih, stopa šted­nje se smanjila na rekordno nizak nivo svih vremena.

Tekuće kamatne stope. Više kamatne stope takođe mogu podstaći štednju. Pri­vučeni višim stopama prirasta štednje, mnogi potrošači će biti skloniji da vi­še štede. U međuvremenu, viši troškovi uzimanja zajmova obeshrabruju ku-. povinu, tako da potencijalni kupci odlažu kupovinu skupih stvari kao što su kola, kuće i kućna oprema.

Poreski zakoni. Poreske stope koje propisuje Vlada takođe mogu ohrabriti ili obeshrabriti štedn ju. Više obaveze po osnovu poreza na dohodak, obeshra­bruje ljude da štede. Smanjivanje poreza na štednju, ohrabruje ljude da akumuliraju novac i da ga investiraju. Banke, osiguravajuće kompanije, akcijski brokeri i drugi, trude se svim silama da vas nagovore da investirate Više svog novca. Suprotno tome, mnoge kompanija- proizvođači konfekcije, film­ski studiji ikozmetičke kompanije – žele da trošite više. Tako vi pravite izbor stvari koje ćete ku­piti, ali takođe i koliko ćete trošiti, a koliko ćete štedeti i investirati