Print Friendly, PDF & Email

Zbog ovog teksta će me neki ICT (IKT) stručnjaci mrzeti. Oni malo pronicljiviji shvatiće da im u ruke stavljam jedan alat za sticanje zadovoljnih klijenata i razvijanje dugoročnih i profitabilnih odnosa. Istovremeno ovo je i tekst za one koji žele kod sebe primeniti nova poslovna ili IKT rešenja. Na ovoj tački se sreću prodavac i kupac kao partneri.Tekst ima veze da prethodnim (Kako neopipljive koristi prevesti na jezik novca) i njegova je logična dopuna.

U proceni efekata uvođenja nekog IKT rešenja biće potrebno da zajedno sa klijentom rešite jednačinu sa par nepoznatih.

Preovlаđujućа pаrаdigmа prodavaca softvera je da će ukupna poslovna vrednost (UPV) nekog rešenja biti  fukcija jasne poslovne (IKT) strategije i kvalitetnih aplikacija.

UPV = Jаsnа poslovna (IKT) Strаtegijа x Kvаlitetne аplikаcije

(FBV = Clear Business (ICT) Strategy X Quality Applications)
FBV = Full Business Value

Ovo bi bilo tačno kada bi kompjuteri radili sami.

Međutim, veoma je bitno koliko će ljudi u firmi primenjivati novo poslovno (IKT) rešenje.

Stoga će ova jednačina biti malo drugačija:

UPV = Jаsnа poslovna (IKT) Strаtegijа x Kvаlitetne аplikаcije x Stepen iskorišćenja

(FBV = Clear Business (ICT) Strategy X Quality Applications X Work Utilization)

Drugim rečima, ako imate jasnu poslovnu (IKT) strategiju i odabrali ste kvalitetne aplikacije, što više koristite to rešenje to će njegova poslovna vrednost biti veća.

Još jedna formula pre konačnog zaključka:

Stepen iskorišćenja
=
% korisnika koji koristi IKT rešenje
x
% vremena koje “troše” u radu sa IKT rešenjem

To znači da je veoma bitno da se izabrano rešenje što češće primenjuje u firmi od strane svih ili što većeg broja zaposlenih.

Ljudi su ljudi, i silom ih nećete naterati da primenjuju nametnuta rešenja. Da ne bi došli u situaciju da imate “dobru ideju i odličnu tehnologiju koju niko ne koristi” a time i vrednost svog rešenja jeednaku nuli, jer je proizvod množenja nulom uvek nula, morate pre same implementacije uraditi nekoliko stvari:

  • uključiti zaposlene u proces definisanja potreba za uvođenjem promena
  • uskladite promene sa poslovnim procesima i poslovne procese sa promenama
  • komunicirati neprekidno sa zaposlenima o problemima, idejama za njihovo rešenje i prezentovati im moguća rešenja
  • potrudite se da zaposleni razumeju koristi koje će dobiti uvođenjem novog rešenja
  • identifikujte bolne tačke i ključne aktere u svim segmentima i angažujte ih da pokušaju da nađu rešenja – predloge
  • dobiti saglasnost što većeg broja zaposlenih za uvođenje promena (ljudi ne vole promene)
  • obučavajte zaposlene (“obučavajte” a ne “obučite”)

I, naravno, nemojte samo servirati rešenje zaposlenima – niko ne voli nametnute obaveze: testirajte ga, preispitujte rezultate, pa ponovo testirajte u malim pilot grupama.  Cilj je da učinite primenu novog rešenja što jednostavnijom, što usklađenijim sa stvarnim potrebama vaših zaposlenih, kako bi izbegli kasnije nerazumevanje tokom treninga i postigli da svi razumeju svrhu i osete zadovoljstvo zbog promena.

Da zaključimo: novcem možete kupiti najbolje poslovno rešenje, najbolje aplikacije, ali ako zakažete u komunikaciji sa zaposlenima, sve će to biti bačen novac – jer neće biti nikoga ko će to koristiti ili će ga koristiti minimalno. 

I, pitanje za razmišljanje: koga ćete od zaposlenih uključiti u proces izbora novog poslovnog (ili IKT) rešenja?

Autor : Saša Jovanović, osnivač i CEO adbuka.com, više o njemu možete pronaći na www.sasajovanovic.com