Print Friendly, PDF & Email

Šta je kreditni biro?

Kreditni biro je centralni – nacionalni registar podataka o novčanim obavezama i o urednosti fizičkih i pravnih lica u izmirivanju tih obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim pružaocima usluga.

Gde se nalazi kreditni biro?

Kreditni biro organizovan je u okviru udruženja banaka Srbije i nalazi se u Beogradu, ulica Bulevar kralja Aleksandra 86, na 1 spratu.

Ko dostavlja podatke kreditnom biro?

Kreditnom biro podatke dostavljaju banke, davaoci lizinga, osiguravajuća društva, državni fondovi, fondovi za osiguranja i poverioci, koji su odgovorni za tačnost i ažurno dostavljanje podataka koji se iskazuju izveštajima Kreditnog biroa.

Koje podatke Kreditni biro vodi o gradjanima?

Kreditni biro za gradjane vodi podatke;

– tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica, o pozajmicama po tekućim računima, o preuzetim obavezama žiranata i o lizingu;

– potencijalnim obavezama, kao što su podaci o datim jemstvima ( o žirantima) po kreditima drugih gradjana;

– neurednostima ( docnjama, spornim potraživanjima) u izmirivanju tekućih

– obaveza ( iznos i vreme trajanja dospele neizmirene obaveze).

Da li kreditni biro vodi podatke o prošlosti?

Da . kreditni biro vodi napred pomenute podatke za prethodni period od 3 godine, odnosno podaci se brišu u kreditnom biro po isteku 3 godine računajući od dana prestanka ugovora odnosa o korišćenju usluge.

Ko sve može povući izveštaj o Kreditnog Biroa?

Izveštaj od kreditnog biroa može povući samo ovlašćenji radnik banke, davaoca lizinga ili drugogo prožaoca usluge kojima gradjani podnose zahtev za korišćenje usluge i to samo na osnovu date pismene saglasnosti gradjana na koga se izveštaj odnosi.

Da li gradjani mogu dobiti izveštaj kreditnog birova za svoje potrebe?

Da . gradjani mogu dobiti tzv. Licni izvestaj za sopstvene potrebe, npr. Radi ličnog uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružaoca usluga, radi reklamacije na tačnost podataka, i za druge potrebe.

Gde se može dobiti lični izveštaj?

Zahtev za dobijanje ličnog izveštaja gradjanai mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa koji će im biti dostavljen na način koji sami odrede( fakosm, mejlom,poštom, a kod Kreditnog biro i li ličnim preuzimanjem).

Da li gradjani mogu izvršiti uvid u podatke koji se o njima vode u kreditnom birou?

Da. Gradjani mogu kod kreditnog biro lično izvršiti uvid u podatke koji se o njima vode bez štampanog izveštaja i to bez paćanja naknade.

Kako gradjani mogu izvršiti izmenu netašnih podataka?

Gradjani mogu zahtevati izmenu ili brisanje popunjavanjem zahteva za ispravku – dopunu koja se dobija uz lični izveštaj. U koliko je takav zahtev opravdan banka odnosno drugi davalac usluge koji je dostavio netačan podatak dužan je da izvršio izmenu najkasnije u roku od 15 dana, ali se te izmene u praksi sporovode ne duže od 3 dana.

Koja je namena izveštaja koje banke i drugi davaoci usluga povlače?

Banke i davaoci lizinga su u obavezi da povlače izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, odnosno korišćenje lizinga kako bi utvrdili visinu zaduženosti u odnosu na primanja pdnosioca zahteva, kako i njihovu urednost u izmirivanju obaveza prethodnom periodu. Za ostale usluge banke i drugi davaoci usliga povlače izveštaj prema sopstvenoj odluci.

Kako se definiše neurednost (docnja) gradjanja u izmirivanju obaveza?

Neurednost, odnosno docnja u izmirivanju obaveza gradjana predstavlja dospelu neizmirenu obavezu od 60 i više dana. Na primer, docnja po kreditu nastaje kada gradjanin ne uplati ratu kredita duže od 60 dana, računajući od dana dospeća te rate ili kada nedozvoljeno prekaoračenje po tekućem računu ne izmiri u navedenom roku, računajući od dana nedezvoljenog prekoračenja i slično.

U kom periodu se vrši izmena podataka u izveštajima kreditnog biroa?

Sve promene izvršene kod banaka u toku dana ( otplate kredita, gašenja računa ili kartice, izmirenja docnja i sl.) iskazaće se u izveštaju kreditnog biroa narednog dana od dana dostavljanja tih podataka od strane banke, odnosno drugog davaoca usluge.

Ko donosi odluku o odobrenju kredita ili neke druge usluge?

Odluku o pružanju usluge isključivo donosi banka, ili davalac lizinga ili drugi pružalac ulsuge na osnovu podataka iz izveštaja kreditnog biroa i ispunjenosti ostalih uslova koje su utvrdili pružaoci usluga.

Da li su pružaoci usluga družni da saopšte razlog za odbijanje zahteva gradjana za korišćenje usluge?

Da. Banke, davaoci lizinga i drugi pružaocu usluga su dužni da gradjaninu saopšte razloge za odbijanje zahteva, ukoliko je negativan stav zasnovan na podacima iz izveštaja Kreditnog biroa. Ti razlozi mogu biti, npr. Zbog prezaduženosti ili neurednosti u izmirivanju obaveza ili zbog postojanja dospelih neizmirenih obaveza i slično.

Do kod iznosa banke tolerišu neurednost?

Odluka je na banci, odnosno davaoca usluge do kog iznosa će tolerisati neurednost, obzirom da oni snose celokupan rizik po pruženim uslugama. Naša je preporuka da kod donošenja odluke o pružanju usluge na uzimaju u obzir docnje koje su na primer rezultat kursnih razlika, neplaćenih naknada po osnovu korišćenja usluga i slično, obzirom da najčešće nisu rezultat svesne namere, već nedovoljene informisanosti gradjana.

Šta preporučujemo gradjanima korisnicima usluga?

Pre svega da se pre potpisivanja ugovora o korišćenju ugovora o korišćenju usluge kod banaka ili drugog pružaoca usluge detaljno informišu o svojim obavezama iz ugovora, da u slučaju odbijanja zahteva traže obrazloženje, da zahtebaju ažurnost u dostavljanu podataka Kreditnom birou, a posebno da izvrše gašenje neaktivnih tekućih računa, platnih kartica, i drugo.