Print Friendly, PDF & Email

Lizing je oblik finansiranja gde davalac lizinga kupi predmet lizinga i da ga primaocu lizinga na upotrebu, koji za to plaća lizing rate u skladu sa ugovorom.

Neki važni pojmovi u lizingu

Davalac lizinga je preduzeće koje je registrovano za obavljanje lizing poslova; to je lizing kompanija koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da predmet lizinga koristi na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu, zadržavajući pri tome pravo svojine nad predmetom lizinga

Finansijski lizing – oblik lizinga kod koga je uobičajeno:

-da vlasništvo nad predmetom lizinga po isteku ugovora o lizingu automatski prelazi na primaoca lizinga;

-da vlasništvo nad predmetom lizinga po isteku ugovora o lizingu automatski prelazi na primaoca lizinga;

-da je trajanje ugovora o lizingu uporedivo sa procenjenim ekonomskim vekom opreme

Isporučilac ( ili Dobavljač) fizičko ili pravno lice registrovano za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje predmeta lizinga.

 

Lizing rata – iznos plaćanja koji primalac lizinga po osnovu korišćenja predmeta lizinga periodično plaća davaocu lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.Lizing registar – baza podataka koji sadrži informacije o svim dklopljenim lizing ugovorima zaključenim između svih korisnika lizinga (pravnih i fizičkih lica) i lizing kompanija. Registar sadrži sve relevantne informacije o primaocu, davaocu i predmetu lizinga.

Lizing rata – iznos plaćanja koji primalac lizinga po osnovu korišćenja predmeta lizinga periodično plaća davaocu lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.

Lizing registar – baza podataka koji sadrži informacije o svim dklopljenim lizing ugovorima zaključenim između svih korisnika lizinga (pravnih i fizičkih lica) i lizing kompanija. Registar sadrži sve relevantne informacije o primaocu, davaocu i predmetu lizinga.

Novčani tok (cash-flow) – za raliku od iznosa dobiti koji se u bilansima preduzeća javljuje kao čisto računovodstvena kategorija, izveštaj o novčanom toku prikazuje sva primanja i izdavanja novca i samim tim predstavlja pravu sliku novčanih sredstava kojima preduzeće raspolaže. Lizing kompanije svoje odluke o odobravanju lizinga donose upravo na osnovu projekcije budućeg novčanog toka potencijalnog korisnika lizinga.

Predmet lizinga je svako vozilo, mašina i oprema koji predstavljaju predmet Ugovora.

Primalac lizinga(ili korisnik lizinga) je pravno ili fizičko lice koje sa Davaocem lizinga sklapa Ugovor o lizingu i koje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu od davaoca lizinga preuzima predmet lizinga na korišćenje.

Rata – je ugovoreni iznos koji Primalac lizinga uplaćuje Davaocu lizinga za korišćenje predmeta; rata se uplaćuje prema planu otplate iz Ugovora o lizingu pri čemu su uključeni i deo duga i pripadajuća kamata.

Učešće – je iznos koji se u ugovorenoj visini uplaćuje na račun davaoca lizinga. Minimalni i maksimalni iznos učešća zavise od ugovorenog trajanja lizinga.

Zaloga – deo imovine u vlasništvu zajmoprimca koja služi za obezbeđenje duga ka zajmodavcu, a koju zajmodavac može preneti u svoje vlasništvo ukoliko zajmoprimac prestane da ispunjava obaveze po osnovu duga.