Print Friendly, PDF & Email

OP obrazac ili overa potpisa je vrlo često korišten obrazac u poslovanju.Ovim dokumentom vi ustvari overavate način na koji se potpisujete.Onako kako ste se potpisali na OP obrascu od sada pa nadalje se morate tako potpisivati.Vodite računa da ne bude razlike u pismu na primer ćirilica i latinica ili da ne koristite skracenu varijantu.

 

Dajemo primer popunjenog OP obrasca sa samo jednom osobom (na ovome obrascu možete staviti više zastupnika)

op obrazacpotpis

I potpuno prazan OP obrazac za preuzimanje:

op obrazac