Print Friendly, PDF & Email

poreska upravaUsled velike konfuzije koju je izazvala poreska uprava, pokušaćemo da vam pomognemo kako da dođete do svojih sredstava i izvršite isplatu radnicima.

Ako želite sve da saznate o sistemu objedinjene naplate preporučujemo naše On line seminar:http://preduzetnik.rs/2013/12/13/seminar-elektronske-poreske-prijave-i-prijava-na-obavezno-socijalno-osiguranje-on-line-seminar-uzivo/

Ukoliko želite da isplatite zaradu vlasnika preduzetničke radnje,a u sistemu ste samooporezivanja ili paušala u šifri plaćanja upisujete 241 a u pozivu na broj : broj modela 97 pa kontrolni broj-šifra opštine-JMBG.Ovakav poziv na broj koristite prilikom uplate poreza i doprinisa.Možemo samo zaključiti da je ovako rešenje na brzinu sklepano pošto je neko u poreskoj upravi zaboravio na 100.000 preduzetnika koji isplaćuju zarade a u sistemu su samooprezivanja i paušala.


U nastavku dajemo uputstvo za isplatu plata radnika

 

Obaveštavamo Vas da je saglasno članu 30a) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, neophodno daod 01.03.2014svaki nalog za isplatu ili prenos prihoda, za koje postoji obaveza plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, odnosno nalog za plaćanje poreza po odbitkusadrži poziv na broj odobrenja koji dodeljuje Poreska uprava.

 

Broj odobrenja za plaćanje, koji dodeljuje Poreska uprava upisuje se:

 • ·         u nalog za plaćanje u polje: poziv na broj (odobrenje)
 • ·         u nalog za isplatu gotovine u polje: poziv na broj (zaduženje)

 

Ako  plaćanje vrši drugo lice umesto isplatioca prihoda (asignacija, cesija), u nalogu za plaćanje u polje poziv na broj (zaduženje) upisuje se PIB isplatioca prihoda (poreskog obveznika) kome je Poreska uprava dodelila broj odobrenja za plaćanje, a koji se upisuje u polje poziv na broj (odobrenje).

 

Napominje se da je obavezni model poziva na broj 97.

 

Banka će elektronskim upitom u bazu podataka Poreske uprave vršiti proveru:

 • ·         da li je broj odobrenja za plaćanje ispravan,
 • ·         da li je broj odobrenja za plaćanje dodeljen licu koje nalaže plaćanje, odnosno isplatiocu prihoda za čiji račun se plaćanje vrši.

 

Banka neće izvršiti nalog za isplatu prihoda, odnosno nalog za plaćanje poreza po odbitku ako:

 • ·         nalog ne sadrži propisane obavezne elemente,
 • ·         šifra plaćanja i račun primaoca na nalogu za plaćanje poreza po odbitku nisu usklađeni,
 • ·         broj odobrenja modularno neispravan, ili
 • ·         broj odobrenja za plaćanje nije dodeljen licu koje nalaže plaćanje, odnosno isplatiocu prihoda za čiji račun se plaćanje vrši.

 

Plaćanje prihoda, za koje postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, odnosno  plaćanje  poreza po odbitku, neće biti moguće izvršiti nalogom za uplatu, jer ne postoji mogućnost provere podataka.

 

Radi lakšeg razumevanja, navodimo šifre plaćanja, kojima se klasifikuje osnov plaćanja, koji je predmet navedenih obaveza:

40 – Zarade i druga primanja zaposlenih;

42 – Naknada zarada na teret poslodavca;

44 – Isplata preko omladinskih i studentskih zadruga;

47 – Naknada zarada na teret drugih isplatilaca;

48 – Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih  prava;

49 – Ostali prihodi fizičkih lica;

54 – Uplata poreza i doprinosa po odbitku.

 

 

Primeri za popunjavanje naloga:

 

Skraćenice:  PIB – Poreski identifikacioni broj

                   BOP– Broj odobrenja za plaćanje (Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku)

 

 

1. Nalog za prenos – Bezgotovinsko plaćanje zarade primaocu prihoda

 

 • ·         Šifra Plaćanja: 240; 242; 244; 247; 248; 249
 • ·         Iznos: iznos neto zarade
 • ·         Račun dužnika-nalogodavca: broj računa isplatioca prihoda
 • ·         Model i poziv na broj (zaduženje): nije obavezan
 • ·         Račun poverioca-primaoca: broj računa primaoca prihoda
 • ·         Model i poziv na broj (odobrenje): 97  BOP            

 

 

2. Nalog za isplatu – Podizanje gotovine u poslovnoj banci za isplatu zarade primaocu prihoda   

                                            

 • ·         Šifra Plaćanja: 140;142;144;147;148;149
 • ·         Iznos: iznos
 • ·         Račun isplatioca: broj računa isplatioca prihoda
 • ·         Model i poziv na broj (zaduženje):  97   BOP                                  

 

 

3. Nalog za prenos – Bezgotovinsko plaćanje poreza po odbitku

 

 • ·         Šifra Plaćanja: 254
 • ·         Iznos: iznos poreza
 • ·         Račun dužnika-nalogodavca: broj računa isplatioca prihoda
 • ·         Model i poziv na broj (zaduženje): nije obavezan
 • ·         Račun poverioca-primaoca:840-4848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
 • ·         Model i poziv na broj (odobrenje): 97    BOP        

 

 

4. Nalog za prenos-Plaćanje zarade asignacijom/cesijom

 

 • ·         Šifra Plaćanja: 340;342;344;347;348;349
 • ·         Iznos: iznos neto zarade
 • ·         Račun dužnika-nalogodavca: broj računa nalogodavca
 • ·         Model i poziv na broj (zaduženje): xxxxxxxxx PIB lica za čiji račun se plaća
 • ·         Račun poverioca – primaoca: broj računa primaoca prihoda
 • ·         Model i poziv na broj (odobrenje): 97   BOP koji je dodeljen licu za čiji račun se vrši plaćanje

                                    

 

5. Nalog za prenos – Plaćanje poreza i doprinosa po odbitku asignacijom/cesijom

 

 • ·         Šifra Plaćanja: 354
 • ·         Iznos: iznos poreza
 • ·         Račun dužnika-nalogodavca: broj računa nalogodavca
 • ·         Model i poziv na broj (zaduženje): xxxxxxxxx PIB lica za čiji račun se plaća
 • ·         Račun poverioca-primaoca: 840-4848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
 • ·         Model i poziv na broj(odobrenje): 97   BOP  koji je  dodeljen licu čiji račun se vrši plaćanje

                                                                  

 

Napomena:

Budući da se na nalogu za plaćanje (asignacija, cesija) u polje poziv na broj (zaduženje) može upisati najviše 20 znakova, PIB lica za čiji račun se plaća obavezno se upisuje na prvih 9 mesta, dok narednih 11 mesta nalogodavac može, a ne mora, popuniti po sopstvenom izboru.

Preporuka je, da se na nalogu za plaćanja (asignacija, cesija) polje poziv na broj (zaduženje) upisuje  bez  modela 97