Print Friendly, PDF & Email

Ukoliko želite da izvršite bezgotovinski prenos sa računa firme na račun partnera od vas se traži da navedete šifru plaćanja.Pre nego što to učinite savetujemo vam da pogledate šifrarnik koji možete naći u nastavku teksta.Ipak pre nego što pregledate koje sve šifre postoje navešćemo neke najkorišćenije.

220- promet robe i usluga međufazna potrošnja-plaćanja za sirovine, materijal robu i usluge

221-promet robe i usluga finalna potrošnja-plaćanja za sirovine ,materijal ,robu i usluge ukoliko ste kranji korisnik

240-zarade zaposlenih-isplata neto zarada zaposlenih nije moguća bez pozivan na broj BOP koji dobijate od poreske uprave

253-uplata tekućih prihoda-uplata poreskih obaveza na račun budžeta Republike Srbije ova šifra se kombinuje uvek sa računima koji počinju sa 840

254-uplata doprinosa za prihode po odbitku-uvek se kombinuje sa pozivom na broj poreske uprave BOP

pitaj racunovodju

1 – Gotovinskigotovinske uplate na račun i isplate sa računa2 – Bezgotovinski

prenos (plaćanje i drugi transferi) sa jednog računa na drugi račun

3 – Obračunski

obračunska plaćanja

9 – Preknjižavanje

povraćaj po osnovu više ili pogrešno uplaćenih sredstava

Klasifikacija prema osnovu plaćanja

20 – P – Promet robe i usluga međufazna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzćima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge

21 – P – Promet robe i usluga finalna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplata obaveza javniim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge,(uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja

22 – Usluge javnih preduzeća

uplate javnim preduzećima propisanih obaveza

23 – P – Investicije u objekte i opremu

plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)

24 – P – Investicije – ostalo

plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu

25 – Zakupnine

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda

26 – P – Zakupnine

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu

27 – Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

28 – P – Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa

31 – Carine i druge uvozne dažbine

uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

40 – Zarade i druga primanja zaposlenih

zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodatak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca), osim isplata u gotovom novcu

41 – Obustave od zarada

obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrat. i druge obustave

42 – Druga lična primanja zaposlenih

prevoz radnika, dnevnice, troškovi prevoza za službena putovanja, otpremnine i naknade za odvojeni život, osim isplata u gotovom novcu

44 – P – Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga

isplata članovima zadruge sa računa zadruge

45 – Penzije

iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu

46 – Obustave od penzija

obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave

47 – Druga socijalna davanja (nadoknade)

naknade koje se isplaćuju sa računa fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem (socijalno osiguranje-dečiji dodatak, naknade za bolovanje i drugu sprečenost, naknade nezaposlenima, primanja invalida, borački dodatak i sl., socijalna pomoć)

48 – P – Prihodi od vlasništva

kamate, dividende, renta, prihodi po osnovu kamata, prihodi po osnovu polisa osiguranja

49 – P – Zarade po drugim osnovama

zarade po ugovoru o delu, po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, po osnovu imovinskih prava i stipendija

53 – Uplata tekućih prihoda

Uplata tekućih prihoda, i to:poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr.

57 – Povraćaj više naplaćenih ili pogre- šno naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

58 – Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

60 – P – Premije osiguranja i nadoknada štete

premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete

61 – Raspored tekućih prihoda

raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima

62 – Transferi u okviru državnih organa

prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade

63 – Ostali transferi

prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda

64 – Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku

65 – Uplata pazara

uplata dnevnog pazara

66 – P – Isplata gotovine

sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika

70 – Kratkoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita

71 – Dugoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita

72 – Aktivna kamata

plaćanje kamate po kreditima

73 – P – Polaganje oročenih depozita

75 – Ostali plasmani

kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)

76 – Otplata kratkoročnih kredita

77 – Otplata dugoročnih kredita

78 – P – Povraćaj oročenih depozita

79 – P – Pasivna kamata

plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima

80 – P – Eskont hartija od vrednosti

81 – Pozajmice osnivača za likvidnost

uplata pozajmice osnivača-fizičkog lica pravnom licu

82 – P – Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču

povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču-fizičkom licu

83 – Naplata čekova građana

84 – Platne kartice

85 – Menjački poslovi

86 – Kupoprodaja deviza

87 – P – Donacije i sponzorstva

plaćanje iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative

88 – Donacije

donacije iz međunarodnih ugovora

89 – Transakcije po nalogu građana

90 – P – Druge transakcije