Print Friendly, PDF & Email

Poreska uprava je odlučila da vam dolazi u posetu na svakih petnaest dana.Naravno, naš je predlog da usvojite sebi jednog poreskog inspektora kako slučajno ne bi utajili porez.Ipak da bi izbegli omiljeno kažnjavanje poreske uprave za formalne stvari tipa „cena se klati na vazduhu“ dajemo vam dobar savet šta je sve potrebno imati uz fiskalnu kasu.

Uz fiskalnu kasu se mora imati:
– rešenje o fiskalizaciji kase koje je donela Poreska uprava, original,
– servisna knjižica, uredno popunjena od strane ovlašćenog servisera, sa tehničkim pregledom ne starijim od 365 dana, original,
– obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog računa – obrazac OB – vidno istaknuto,
možete ga preuzeti sa stranice
– nalepnica »Uzmite račun« – obrazac OBMF – vidno istaknuta, možete je preuzeti sa
stranice
– nalozi za ispravku – obrazac NI – blok, kupuje se u knjižari, ispravka se vrši samo na
osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa, popunjavanjem
posebnog obrasca NI za svaki fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun na osnovu
kojeg se vrši ispravka. Ako je pojedinačna vrednost ili ukupna vrednost dobara koja
se vraćaju ili reklamiraju veća od 500 dinara, u obrazac NI se obavezno upisuje
štampanim slovima ime i prezime kupca, njegov JMBG, a kupac je dužan da se
svojeručno potpiše, u protivnom je obrazac nevažeći,
– fiskalni račun – obrazac FR – blok numerisanih računa, kupuje se u knjižari, može se
izdavati samo u slučaju neispravnosti fiskalne kase (neispravnost mora biti upisana i
overena od strane servisera u servisnoj knjižici), u slučaju oduzimanja fiskalne kase
od strane Poreske uprave, krađe, uništenja i oštećenja fiskalne kase, i to samo u
slučaju da u objektu nema druge ispravne fiskalne kase, a ako u objektu postoji
druga ispravna fiskalna kasa sav promet se mora evidentirati preko nje, tj. ne smeju
se izdavati fiskalni računi. Kada prestanu razlozi zbog kojih su izdavani fiskalni
računi i nastavi se rad sa fiskalnom kasom, do tada izdavani fiskalni računi ne
trebaju se i ne smeju se »ukucati u kasu«,
– evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu – obrazac EFRU – blok,
kupuje se u knjižari,
– dnevni izveštaj – formiran i odštampan iz fiskalne kase, jednom dnevno, na kraju rada,
– periodični izveštaj – formiran i odštampan iz fiskalne kase, na kraju svakog poreskog
perioda – kod obveznika mesečnog PDV-a na kraju meseca, posle dnevnog izveštaja
poslednjeg radnog dana u mesecu; kod obveznika tromesečnog PDV-a na kraju
tromesečja, posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u tromesečju; a ako
obveznik nije u PDV-u onda posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u
godini,
– kontrolana traka na kojoj se, istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata, štampa
i njihov kompletan sadržaj,
– knjiga dnevnih izveštaja – obrazac EDI – kupuje se u knjižari, sastoji se od najmanje 12
listova, podaci u knjigu se unose na kraju radnog vremena, hronološki se uz nju
ulažu odštampani dnevni izveštaji za svaki radni dan u mesecu, sastavljeni obrasci
NI kojima je obavezno priložen fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun na osnovu
kojeg je ispravka vrešena, izadati fiskalni računi na obrascu FR i izdati računi za
bezgotovinsko plaćanje,
– priključen terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja, u vreme rada fiskalne
kase mora se držati priključen na fiskalnu kasu preko njenog interfejsa – osim kod
fiskalnih kasa preko kojih se vrši evidentiranje prometa na pijačnim tezgama i
koje zahtevaju čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga,
– omogućeno plaćanje putem platnih kartica – obavezu nemaju preduzetnici (radnje), a
imaju je samo pravna lica (preduzeća) i to samo ona koja prodaju dobra na malo,
odnosno pružaju usluge fizičkim licima u okviru delatnosti: 50300 – Prodaja delova i
pribora za motorna vozila, 50500 – Trgovina na malo motornim gorivima, 521 –
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 522 – Trgovina n a malo
hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama, 524 – Ostala trgovina
na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 55110 – Hoteli i
moteli, s restoranom, 55120 – Hoteli i moteli, bez restorana, 55300 – Restorani,
55400 – Barovi i 70310 – Agencije za nekretnine,
– na kraju kalendarske godine utvrditi da li, eventualno, zbog neispravnosti fiskalne kase
nije evidentiran promet preko fiskalne kase duže od 15 radnih dana (videti podatke u
servisnoj knjižici i podatke na izdavanim fiskalnim računima) u kojem slučaju se
mora instalisati nova fiskalna kasa, osim ako u objektu već ima druga fiskalna kasa;

Obrazac_OB

obrazac_obmf (1)