Tag Archives: kredit

Lizing (leasing)

Lizing

Lizing je oblik finansiranja gde davalac lizinga kupi predmet lizinga i da ga primaocu lizinga na upotrebu, koji za to plaća lizing rate u skladu sa ugovorom.

Neki važni pojmovi u lizingu

Davalac lizinga je preduzeće koje je registrovano za obavljanje lizing poslova; to je lizing kompanija koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da predmet lizinga koristi na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu, zadržavajući pri tome pravo svojine nad predmetom lizinga

Termini koje je dobro znati pri razmatranju kredita

 

Kamata-naknada koju plaćate za koršćenje pozajmljenog novca

Nominalna kamatna stopa NKS- kamatna stopa bez uključenih ostalih troškova

Efektivna kamatna stopa EKS- kamatna stopa sa svim troškovima, prava cena kredita koji uzimate

Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi