Tag Archives: kredit

Termini koje je dobro znati pri razmatranju kredita

 

Kamata-naknada koju plaćate za koršćenje pozajmljenog novca

Nominalna kamatna stopa NKS- kamatna stopa bez uključenih ostalih troškova

Efektivna kamatna stopa EKS- kamatna stopa sa svim troškovima, prava cena kredita koji uzimate

Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi