Print Friendly, PDF & Email

 

Kamata-naknada koju plaćate za koršćenje pozajmljenog novca

Nominalna kamatna stopa NKS– kamatna stopa bez uključenih ostalih troškova

Efektivna kamatna stopa EKS– kamatna stopa sa svim troškovima, prava cena kredita koji uzimate

Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi

Ručna zaloga založno pravo na nekoj pokretnosti, koja ovalšćuje poverioca da ako dužnik ne isplati dug o dospelosti naplati potraživanja prodajom iste.

Jemstvo-garancija nekog lica da će dug biti isplaćen

Menica je hartija od vrednosti po naredbi kojom njen izdavalac (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti tu isplatu.

Ček predstavlja pismenu ispravu kojom izdavalac/potpisnik daje banci bezuslovnu naredbu da podnosiocu isplati naznačenu sumu novca. Za razliku od menice, koja se izdaje i kada nema novca na računu, ček se izdaje samo uz postojanje novčanog pokrića.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja predstavlja presek kamatnih stopa po kojima prvorazredne banke u evrozoni nude međusobne depozite na fiksne periode. Jednostavnije rečeno EURIBOR je cena kapitala po koj banke u evrozoni vrše pozajmice jedna drugoj.

 

Menica je hartija od vrednosti po naredbi kojom njen izdavalac (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti tu isplatu.

Ček predstavlja pismenu ispravu kojom izdavalac/potpisnik daje banci bezuslovnu naredbu da podnosiocu isplati naznačenu sumu novca. Za razliku od menice, koja se izdaje i kada nema novca na računu, ček se izdaje samo uz postojanje novčanog pokrića.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja predstavlja presek kamatnih stopa po kojima prvorazredne banke u evrozoni nude međusobne depozite na fiksne periode. Jednostavnije rečeno EURIBOR je cena kapitala po koj banke u evrozoni vrše pozajmice jedna drugoj.

BEOIBOR kamatne stope po kojoj. bi banke koje između sebe imaju. otvorene limite za trgovinu, bile spremne da pozajmljuju dinare

Bankarska garancija predstavlja poseban instrument koji izdaje banka radi osiguranja plaćanja i radi izvršenja ugovornih obaveza u roku i na način kako je to ugovorom predviđeno.

Grejs period je vremeski period u kome nema otplate kredita.Obično se odobrava kod dugoročnih kredita.

Likvidnost je mogućnost da se u svakom trenutku odgovori dospelim obavezama