Print Friendly, PDF & Email

Zakon tražnje nam govori:ako svi ostali faktori ostanu neutralni a cena nekog dobra se poveća, manje ljudi će tražiti to dobro.Drugim rečima, smanjiće se količina tog dobra koja se traži.Količina koja se  kupuje će se smanjiti sa povećanjem cene.Na primer možemo kupiti 10 kilograma jabuka po ceni od 100 dinara. Medjutim ako cena poraste na 200 dinara, smanjićemo potrošnju jabuka na primer na 5 kg jer bi dodatnih 100 dinara morali da odvojimo od kupovine nekog drugog nama važnog proizvoda..

Naredni grafik slikovito pokazuje da je kriva tražnje opadajuća.

ponudaitraznja

Objašnjenje:

Tačke A,B,C  se nalaze na krivi tražnje. Svaka tačka predstavlja direktan odnos između količine nekog dobra koja se traži (Q) i cene (P).Dakle ako se traži količina (Q1), cena će biti (P1) i tako dalje.Ovaj grafik ilustruje negativnu vezu između cene i  količine koja se traži.

Grafik pokazuje da je najmanja tražnja u tački A jer je i cena najviša, a najveća je u tački C jer je cena najnižaJednostavno rečeno ukoliko je neko vaše dobro skuplje, potražnja za njim biće manja i obrnuto.